Duurzaam

Hoe duurzaam is windenergie

Windenergie ontziet ons leefmilieu. Het spaart fossiele brandstoffen en maakt ons minder afhankelijk van de oliepolitiek.

CO2

Met windenergie reduceren we de uitstoot van CO2. Hoe groot het probleem van de klimaatverandering door het broeikaseffect is, is onderwerp geworden van discussie. Aan de ene kant raken steeds meer wetenschappers ervan overtuigd dat er een direct verband is tussen de uitstoot van broeikasgassen en de snelle klimaatverandering. Aan de andere kant groeit de tegenstand omdat de maatregelen tegen klimaatveranderingen heel ingrijpend kunnen zijn en veel geld kosten.  Volgens de heersende wetenschappelijke mening is de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde de laatste 50 jaar voornamelijk het gevolg van de activiteiten van de mens.

Toekomstige generaties

Duurzaamheid betekent voorzien in de behoeften van de samenleving zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties te beperken. Of windenergie duurzaam is kunnen we – behalve aan de bijdrage aan klimaatverandering – toetsen aan drie punten:

  1. water- en luchtverontreiniging
  2. hergebruik van materialen
  3. uitputting van fossiele brandstoffen.

Vervuiling

De vervuiling bij de productie van windturbines is naar verhouding klein, net als het energieverbruik dat hiervoor nodig is. Bij de productie van elektriciteit door windturbines  treedt geen water- en luchtverontreiniging op. In het algemeen wordt de CO2 en energie terugverdiend binnen 3 tot 6 maanden. Het DGE (Das Grune Emissionhaus) berekende in 2003 de terugverdientijden van de benodigde energie en veroorzaakte vervuiling van een Enercon turbine van 1,8 MW. Deze heeft een betonnen mast van 98 meter en  een rotordiameter van 70 meter. De jaarproductie is  van 4 miljoen kWh. Het resultaat was Uit de berekening bleek dat de terugverdientijden als volgt waren:

  • Energie voor het maken en installeren van de turbine : 2,9 maand
  • Kooldioxide: 4,4 maand
  • Zwaveldioxide: 7,8 maand
  • Stikstofoxiden: 9,4 maand

Recycling

Op het punt recycling scoren windturbines heel goed. Bijna alle onderdelen van een windturbine kunnen worden gerecycled behalve de rotorbladen omdat die meestal zijn gemaakt van glasvezels. Glasvezels worden wel hergebruikt als grondstof voor verkeerspalen of als hulpstof in beton maar dit zijn laagwaardige toepassingen. Er wordt wel gewerkt aan meer hoogwaardige vormen van hergebruik.

Afhankelijkheid

Op het punt van de uitputting van fossiele brandstoffen is er discussie of het nodig is minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Nog niet zo lang geleden ontdekte met steeds nieuwe voorraden olie en gas. Echter, de nieuwe vondsten compenseren het hedendaagse verbruik van olie niet en het winnen van deze nieuwe vondsten wordt ook steeds duurder. We kunnen naar schatting nog een jaar of 5 goedkoop olie produceren. Over enkele tientallen jaren zijn deze voorraden van olie en gas op. Voor de Nederlandse overheid is dit reden om de duurzame bronnen zoals windenergie, zonne-energie en biomassa snel te ontwikkelen.

Afhankelijk zijn van de import van fossiele brandstoffen heeft grote nadelen. Wij hebben geen controle over de productie,  aanvoer en prijs van olie en gas. De Europese economie is nu voor ongeveer 50% afhankelijk van deze import. Een omschakeling, ook wel transitie genoemd,  naar duurzame energiesystemen zal nog tientallen jaren in beslag nemen. Op den duur kunnen lokale en duurzame energiebronnen ons van betaalbare energie verzekeren. Als we deze duurzame bronnen nu niet ontwikkelen loopt de toekomstige energievoorziening gevaar.