Begrippen

Windkracht

 Windkracht

 Benaming
 0  Windstil
 1  Zwak
 2  Zwak
 3  Matig
 4  Matig
 5  Vrij krachtig
 6  Krachtig
 7  Hard
 8  Stormachtig
 9  Storm
 10  Zware Storm
 11  Zeer zware storm
 12  Orkaan

 Joule (J), de eenheid van energie

  • megajoule, 1 MJ = 1.000.000
  • gigajoule, 1 GJ = 1.000 MJ
  • terajoule, 1 TJ = 1.000 GJ
  • petajoule, 1 PJ = 1.000 TJ

Watt (W), de eenheid van vermogen

Een generator heeft een vermogen van 1 W als deze per seconde één  J kan opwekken. We spreken ook van een vermogen van 1 W bij een apparaat, zoals een motor of een lamp, die per seconde 1 J kan omzetten. 1 W = 1 J/s. Een generator van 1 kW produceert per uur (36000 seconde) 1 kWh, dus 1 kWh = 3.600 kJ = 3,6 MJ.

Vermogen van een windturbine

Het vermogen van een windturbine wordt uitgedrukt in kilowatt (kW) of megawatt (MW). 1 kW = 1.000 W en 1 MW = 1.000.000 W. Het vermogen bepaalt hoeveel elektrische energie een turbine maximaal per tijdseenheid kan leveren.

Het vermogen van een windturbine wordt in de eerste plaats bepaald door het door de rotor bestreken oppervlak, want dit bepaalt de totale hoeveelheid energie waaruit door de turbine ‘geoogst’ kan worden. Verder is het vermogen sterk afhankelijk van het ontwerp van de rotorbladen. Naarmate het ontwerp beter is kan een groter percentage van deze energie omgezet worden in elektriciteit; dit is het ‘rendement’ van de turbine. Het theoretische maximum is 59,3%. Moderne windturbines hebben een maximaal rendement van circa 45%.

Geïnstalleerd vermogen

Dit is het vermogen dat de windturbine vanaf een bepaalde windsnelheid zal bereiken. Het grootste deel van de tijd zal de windturbine een lager vermogen leveren.

Opbrengst

De opbrengst van een windturbine wordt meestal uitgedrukt in kWh. Ook MWh en GWh wordt hiervoor gebruikt.

Parkrendement

Naast rendement van afzonderlijke turbines spreken we bij windparken ook van een parkrendement, dit is de opbrengst van het park gedeeld door de theoretische opbrengst van alle turbines afzonderlijk. Dit rendement is lager dan 100% omdat turbines soms in elkaars luwte staan. Biuj een groot windpark is het rendement circa 80-95%, dit is afhankelijk van de windrichting.

Capaciteitsfactor

De capaciteitsfactor (of equivalente bedrijfstijd) van een turbine kan worden berekend door de jaarproductie (in kWh) te delen door het vermogen (in kW) en het aantal uren per jaar (8.760). De capaciteitsfactor geeft aan hoeveel procent van de tijd de turbine op vollast zou moeten draaien om de volledige jaarproductie te halen. De capaciteitsfactor is tegenwoordig ontwerpuitgangspunt. Moderne windturbines (capaciteitsfactor 0,25 of meer) hebben een hogere capaciteitsfactor dan oudere types.

Vollast uren

Het aantal vollast-uren van een turbine wordt berekend door het aantal uren te vermenigvuldigen met de capaciteitsfactor.